Regulamin

REGULAMIN PŁATNEGO DOSTĘPU DO SERWISU WWW.FilaryZdrowia.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1.   Regulamin ten (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług mających charakter usług audiowizualnych typu „video on-line” przez ASO Media Andrzej Sobczyk z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Rękawka 51, 31-535 Kraków, NIP 868-177-14-92 (zwanym dalej „FilaryZdrowia.pl”).
  
 2.   Przed skorzystaniem z Usługi świadczonej przez wyżej określony podmiot każdy jest zobowiązany do zapoznania się z całą treścią Regulaminu. Korzystanie z Usługi jest możliwe tylko w przypadku zaakceptowania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
  

II. SŁOWNICZEK REGULAMINU

1.     Usługa – audiowizualna usługa medialna świadczona odpłatnie przez FilaryZdrowia.pl, na podstawie niniejszego regulaminu oraz Umowy, polegająca na udostępnieniu Klientowi Materiału Audiowizualnego wchodzącego w skład Serwisu, świadczona drogą elektroniczną.

2.     Klient - osoba fizyczna, która zawarła Umowę o świadczenie Usługi z FilaryZdrowia.pl. Klientem może być jedynie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba fizyczna niepełnoletnia, aby skorzystać z serwisu, musi uzyskać wcześniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. FilaryZdrowia.pl zastrzega sobie prawo do żądania od niepełnoletniego Klienta przedstawienia owej zgody na wezwanie FilaryZdrowia.pl.

3.     Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Klientem i FilaryZdrowia.pl.

4.     Materiał Audiowizualny – audycja udostępniona Klientowi w ramach świadczonych Usług, znajdująca się w ofercie FilaryZdrowia.pl.

5.     Opłata – określona kwota pieniężna, którą Klient zobowiązany jest uiszczać za Usługę. Klient uiszcza opłatę wskazaną przy danym Materiale Audiowizualnym. Opłata jest płatna z góry przy zawarciu Umowy przelewem internetowym za pośrednictwem serwisu płatności pośredniczącego w przyjmowaniu płatności, z którą aktualnie zintegrowany jest system.

III. UMOWA

 1.   FilaryZdrowia.pl świadczy na rzecz Klienta Usługę w oparciu o zawartą Umowę, przy uwzględnieniu postanowień zawartych w Regulaminie.
  
 2.   Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość w tym w formie elektronicznej.
  
 3.   Aby zawrzeć Umowę Klient musi dokonać rejestracji na stronie FilaryZdrowia.pl
  
 4.   Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia woli skorzystania z Usługi, na zasadach określonych prawem, z chwilą dokonania Opłaty.
  
 5.   Wobec zawarcia przez FilaryZdrowia.pl i Klienta Umowy na odległość, FilaryZdrowia.pl prześle na wskazany adres e-mail, o którym mowa powyżej, potwierdzenie rejestracji. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W tym celu Klient winien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wysyłając je e-mailem na adres andrzej[małpka]gloria24.pl lub pismem na adres: ul. Rękawka 51, 31-535 Kraków. Oświadczenie to można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). W przypadku odstąpienie od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
  
 6.   Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) tj. w przypadku, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
  
 7.   Wobec świadczenia przez FilaryZdrowia.pl Usługi na podstawie Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a także specyfiki przedmiotowej Usługi, rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje po otrzymaniu od Klienta wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Dokonanie przez Klienta płatności na stronie internetowej: FilaryZdrowia.pl poprzez formularz systemu płatności Przelewy24.pl jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy o którym mowa w ust. 5 i 6.
  

IV. ŚWIADCZONA USŁUGA

 1.   Usługa jest świadczona przez FilaryZdrowia.pl odpłatnie po uiszczeniu przez Klienta Opłaty przelewem internetowym za pośrednictwem serwisu płatności Przelewy24.pl.
  
 2.   Klient ma możliwość zakupienia dostępu do Materiału Audiowizualnego. 
  
 3.   Po uiszczeniu przez Klienta stosownej Opłaty oraz zaksięgowaniu Opłaty na rachunku prowadzonym dla FilaryZdrowia.pl, Klient otrzyma możliwość korzystania z Materiału Audiowizualnego.  
  
 4.   Zakupienie przez Klienta dostępu do Materiału Audiowizualnego uprawnia go do odtwarzania danej audycji przez okres określony konkretną ilością godzin podaną przy każdym Materiale Audiowizualnym, liczonych od momentu dokonania płatności poprzez system Przelewy24.pl.
  
 5.   Aby móc skorzystać z Usługi niezbędnym jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Opłata za Usługę nie obejmuje kosztów transmisji danych w sieci Internet, które Klient ponosi zgodnie z taryfą operatora, z usług którego korzysta.
  
 6.   Aby móc skorzystać z Usługi urządzenie przeznaczone do odtwarzania Materiałów Audiowizualnych musi być sprawne, a także spełniać minimalne wymagania techniczne:
  

a) komputer z systemem operacyjnym Windows z procesorem X86 lub x64 1.6 GHz lub wyższym oraz 1GB RAM,

b) komputer z systemem operacyjnym Macintosh z procesorem Intel Core Duo 1.83GHz lub wyższym oraz 1GB RAM,

c) przeglądarka internetowa obsługująca HTML5: Chrome; Microsoft Edge/IE 1; Firefox; Opera (niektóre przeglądarki, np. Safari nie obsługują naszych filmów, tak samo jak i przeglądarki na iPadach i iPhonach),

d) włączony JavaScript i obsługa cookies,

e) łącze internetowe pozwalające na oglądanie filmów w pełnej jakości: jakość SD 360p - minimum 512 kb/s, zalecane 2 Mb/s,

 1.   Przed zawarciem umowy Klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymagania techniczne określone powyżej. W przypadku braku spełniania przez sprzęt Klienta wymogów technicznych określonych powyżej FilaryZdrowia.pl nie gwarantuje prawidłowego działania Usługi.
  
 2.   Wszystkie opłaty wskazane na stronie internetowej FilaryZdrowia.pl są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie ze stawką określoną obowiązującymi przepisami prawa.
  
 3. FilaryZdrowia.pl wystawi fakturę VAT jedynie Klientowi, który wcześniej czyli przed wykonaniem Usługi złoży pisemne żądanie oraz wskaże wszystkie dane niezbędne do wystawienia takiej faktury.

 4. Audycje zamieszczone na stronie internetowej – FilaryZdrowia.pl stanowią utwory w rozumieniu prawa i podlegają ochronie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  
 5. Zakupienie przez Klienta dostępu uprawnia go do korzystania z Materiału Audiowizualnego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Klient nie jest uprawniony do publicznego ani komercyjnego udostępniania Materiałów Audiowizualnych lub ich elementów w jakiejkolwiek formie.
  
 6. FilaryZdrowia.pl ma prawo do zablokowania dostępu do Usługi lub wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym Klientowi korzystającemu z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Klient korzystający z Usługi zobowiązany jest zastosować środki ostrożności uniemożliwiające osobom małoletnim dostęp do Materiału Audiowizualnego zawierającego treść mogące być nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich, w tym w szczególności zawierające treści o charakterze drastycznym lub zawierające przemoc. Poszczególne Materiały Audiowizualne będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  

V. INFORMACJE DODATKOWE

 1.   FilaryZdrowia.pl informuje, że mogą wystąpić krótkotrwałe, trwające niedużej niż 50 godzin miesięcznie, przerwy w możliwości dostępu do Usługi, wynikające z prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych i technicznych.
  
 2.   Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez FilaryZdrowia.pl.
  
 3.   Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: andrzej[małpka]gloria24.pl lub pisemnie na adres: ASO MEDIA ul. Rękawka 51, 31-535 Kraków.
  
 4.   Reklamacja może być złożona w terminie 1 miesięca od ostatniego dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
  
 5.   Jeżeli dla prawidłowego rozpoznania reklamacji niezbędnym będzie podanie przez Klienta dodatkowych informacji FilaryZdrowia.pl wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, wskazując jednocześnie termin na uzupełnienie informacji. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  
 6.   W przypadku nierozpatrzenia przez FilaryZdrowia.pl reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
  
 7.   W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej problemów z dostępem do Usługi wynikających z przyczyn leżących po stronie FilaryZdrowia.pl, Klientowi zostanie zapewniony ponowny dostęp do Usługi albo zostanie zwrócona Opłata za Usługę, zgodnie z żądaniem Klienta.
  
 8. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej”,

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.   Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom wynikającym ze zmiany przepisów prawa lub warunków świadczenia Usługi. O wszelkich zmianach Regulaminu Klient zostanie powiadomiony poprzez ich opublikowanie pod adresem FilaryZdrowia.pl W przypadku braku akceptacji przez Klienta zmian w Regulaminie jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy.
  
 2.  FilaryZdrowia.pl jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. – dalej „Ustawa”).
  
 3.   Dane osobowe są przetwarzane przez FilaryZdrowia.pl jedynie w zakresie i celu dozwolonym przepisami prawa, w tym w celu zawarcia i wykonywania Umowy, a także wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, ale tylko w sytuacji, gdy nie narusza to praw i wolności osoby której dane dotyczą oraz realizacji praw i obowiązków FilaryZdrowia.pl wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
  
 4.   Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FilaryZdrowia.pl w celu kierowania do niego Newslettera informującego o aktualnych ofertach serwisu FilaryZdrowia.pl, na którego otrzymywanie wyraża zgodę zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r.
  
 5.   Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w art. 23 ust. 4 i 5 Ustawy Abonent ma prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.
  
 6.   Korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować drogą elektroniczną na adres: andrzej[małpka]gloria24.pl.pl.
  
 7.   Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej FilaryZdrowia.pl przed zawarciem Umowy, a także na każde żądanie Klienta, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  
 8.   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
  
 9.   Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
  
 10.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2021 r.
  

.